Добре дошли в сайта на НЧ "ПОСТОЯНСТВО" 1856, ЛОМ

Проекти и програми

1. Създаване на Интернетцентър, финансиран от ААМР, оборудван с 10 компютърни конфигурации, осигуряващ интернетвръзка, провеждане на компютърни курсове.

Проекти и програми

2. Проект: "Екотуризъм с велосипед край р. Дунав" финансиран от Фондация "ЕкоОбщност".

Приоритетна област: Развитие на велотуризма, като алтернатива на екотуризма.

Териториален обхват: Община Лом

Продължителност на проекта: октомври 2008 г. - април 2009 г.

Основни партньори: Екоклуб „Нова генерация” към УН при СОУ-ЧЕМИ „Димитър Маринов”-Лом и ТД „Аспарухов хълм”-Лом,  Фондация «Обществен фонд» - Лом, Исторически музей-Лом.

Партньори: Община Лом,  кметство с. Замфир, кметство с.Сливата, кметство с.Добри дол, кметство с. Сталийска махала, Национален Ученически Еко Парламент Детска полицейска академия – II ОУ “Константин Фотинов”, I ОУ „Никола Първанов”.

Цел на проекта: Опазване, съхраняване и популяризиране на местното природно и културно наследство по един алтернативен начин, които да отговаря на изискванията и съвременните тенденции за развитие на туристическия потенциал в региона.

3. Допълваща целева субсидия за народните читалища към Министерство на културата за извършване на ремонт на сервизните помещения и  закупуване на  лаптоп  необходим за озвучаване на сценични изяви.
4. ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013– АЗ МОГА – За обучение на безработни и заети  лица чрез ваучери по Приоритетни оси 1 и 2  чрез Ассоциация съвременни читалища.  За обучение по ключови компетентности/дигитална компетентност/.
5.
ОП „Развитие на човешките ресурси” – АЗ МОГА – общуване на чужди езици.
6.
Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост.
7.
Към Агенцията по заетостта чрез БТ - 2 програми: Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал.2 от ЗНЗ) и осигуряване на заетост за стажуване на лица до 29-годишна възраст по чл.41 от ЗНЗ.
8.
Българските библиотеки – място за достъп до информация и коммуникация за всеки  2009-2013.

9. Участие на НЧ "Постоянство" 1856 в разработването на проект на Община Лом по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.: BG161PO001/1.1-10/2010,  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Операция 1.1: „Социална инфраструктура” на МРРБ, ОП „Регионална развитие” 2007-2013 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg